Hướng dẫn
Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được hướng dẫn và hướng dẫn đào tạo thêm.
Email:  info@nct.vn

Bước 1: Truy cập trang web https://play.xmusicstation.com

Bước 2: Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu của cửa hàng

Bước 1: Tải ứng dụng

Bước 2: Cài đặt ứng dụng

Bước 3: Cài đặt thư viện Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 (bỏ qua nếu đã cài đặt)

Bước 4: Khởi động app

Bước 5: Đăng nhập với tài khoản và mật khẩu của cửa hàng